جهت ساخت Apple id شخصی موارد زیر را به تلفن پشتیباتی ارسال کنید.

1. ایمیل شخصی ( درصورتی که نیاز به ساخت ایمیل دارید به پشتیبانی اعلام کنید )
2. نام و نام خانوادگی
3. شماره موبایل ( این شماره جهت ساخت ایمیل و پشتیبانی می باشد )
4. تاریخ تولد

تلفن پشتیبانی : 09162385541